Search for dissertations about: "Jan Juréus"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jan Juréus.

  1. 1. Osteonecrosis. Prognosis and Prevention of the Consequences of Osteonecrosis

    University dissertation from Department of Orthopaedics, Lund University

    Author : Jan Juréus; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Ben är ett levande material som ständigt omsätts och förnyas. Benvävnaden känner av den omgivande miljön och kan anpassa sig till förändringar i det dagliga livet och vid enskild punktbelastning. READ MORE