Search for dissertations about: "Joachim Albrecht"

Found 1 swedish dissertation containing the words Joachim Albrecht.

  1. 1. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

    University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

    Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE