Search for dissertations about: "Jonathan Sjögren"

Found 1 swedish dissertation containing the words Jonathan Sjögren.

  1. 1. Bacterial modulation of host glycosylation - in infection, biotechnology, and therapy

    University dissertation from Division of Infection Medicine

    Author : Jonathan Sjögren; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IgG; endoglycosidase; Streptococcus pyogenes; glycosylation; EndoS;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur gör bakterier för att komma undan immunförsvaret? Vi har studerat hur en vanligt förekommande bakterie, grupp A streptokocker, gör för att undvika kroppens immunförsvar vid infektion. Vi har upptäckt enzymer som bidrar till bakteriens förmåga att undvika immunförsvaret genom att avväpna antikroppar. READ MORE