Search for dissertations about: "Kajsa Åbjörnsson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Kajsa Åbjörnsson.

  1. 1. Predator-prey interactions in freshwater systems: The importance of chemical communication

    University dissertation from Kajsa Åbjörnsson, Limnology, Ecology Building, S-223 62 Lund, Sweden

    Author : Kajsa Åbjörnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi; Hydrobiology; trophic cascades; non-lethal effects; benefits; costs; heredity; predator experience; alarmsubstances; dietary cues; amphibian larvae; invertebrates; visibility; fish; behaviour; Predator-prey; chemical cues;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Rovdjur påverkar strukturen och artsammansättningen i de flesta system. Både genom att äta upp bytesdjur och genom att inducera olika typer av försvar hos bytesdjuret kan rovdjur påverka andra organismer i systemet. READ MORE