Search for dissertations about: "Kristina Bengtsson Boström"

Found 1 swedish dissertation containing the words Kristina Bengtsson Boström.

  1. 1. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

    University dissertation from Community Medicine

    Author : Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. READ MORE