Search for dissertations about: "Lars Wågberg"

Showing result 1 - 5 of 76 swedish dissertations containing the words Lars Wågberg.

 1. 1. Dynamic and Equilibrium Properties of Adsorbed Polyelectrolyte Layers

  Author : Lars-Erik Enarsson; Lars Wågberg; Simon Biggs; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; adsorption; cellulose; conformation; flocculation; kinetics; model surfaces; polyelectrolytes; pulp fibres; Quartz Crystal Microbalance with Dissipation; silicon oxide; Stagnation Point Adsorption Reflectometry; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Polyelectrolyte adsorption on oppositely charged surfaces - Conformation and adsorption kinetics

  Author : Lars-Erik Enarsson; Lars Wågberg; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Polyelectrolyte adsorption; adsorption kinetics; adsorption isotherms; conformation; bridging; stagnation point adsorption reflectometry; quartz crystal microgravimetry; polyelectrolyte titration; cationic polyacrylamide; cationic dextran; colloidal silica; silica surfaces; pulp; Chemistry; Kemi;

  Abstract : Denna avhandling presenterar experimentella studier av polyelektrolytadsorption på motsatt laddade ytor, där substrat av både kiseloxid och blekt barrsulfatmassa har använts. Ett huvudsakligt syfte med denna forskning var att karaktärisera konformationen hos adsorberade skikt av katjonisk polyakrylamid (CPAM) i jämförelse med katjonisk dextran (Cdextran) och relatera denna information till inbindningskapaciteten av kolloidal kiselsyra. READ MORE

 3. 3. The use of carboxymethyl cellulose in papermaking; aspects on process integration and strength-enhancing mechanisms

  Author : Elisabeth Duker; Lars Wågberg; Lars Ödberg; Bo Andreasson; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Dimensional Stability of Paper : Influence of Fibre-Fibre Joints and Fibre Wall Oxidation

  Author : Per A. Larsson; Lars Wågberg; Mikael Lindström; Lars Berglund; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : Papper är ett mycket mångsidigt material. Trots detta finns det ett flertal egenskaper som begränsar papperets användbarhet. Ett av de större problemen med cellulosa- och lignocellulosafibrer är att de sänker sin fria energi genom att sorbera vatten, och denna sorption förändrar papperets dimensioner. READ MORE

 5. 5. Colloidal interactions and arrested dynamics of cellulose nanofibrils

  Author : Malin Nordenström; Lars Wågberg; Torbjörn Pettersson; Lars Göran Ödberg; Andreas Fall; Wim Thielemans; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cellulose nanofibrils; colloidal interactions; colloidal stability; arrested state; colloidal glass; colloidal gel; tracer diffusion; counterion; steric stabilization; redispersion; redispersion agent; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : Over the past decades, concerns for the environment have increased and efforts to achieve a sustainable society have intensified. One particular challenge is to replace fossil-based plastics with biodegradable materials produced from renewable resources. READ MORE