Search for dissertations about: "Leaf area index LAI"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the words Leaf area index LAI.

 1. 1. Leaf Area Index of Scandinavian Forests Methods Using in situ and Remotely Sensed Data

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Helena Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; fysisk geografi; Physical geography; geomorphology; Geology; physical geography; leaf aggregation; specific leaf area SLA .; Växtekologi; Plant ecology; Leaf area index LAI ; canopy reflectance models; spectral vegetation indices; remote sensing; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogen utgör en viktig del av kolbalansen mellan mark och luft och har en potential att reducera koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Mängden bladyta i en skog ger en indikation på skogens förmåga att binda koldioxid till marken. READ MORE

 2. 2. Modelling the vegetation of the Earth

  University dissertation from Plant Ecology and Systematics, Lund University

  Author : Alex Haxeltine; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fraction absorbed photosynthetically active radiation; photosynthesis; canopy conductance; plant functional types; leaf area index; net primary production; vegetation distribution; biome; terrestrial biosphere model; biogeography; climate change; Last Glacial Maximum; Plant ecology; Växtekologi;

  Abstract : This thesis describes the development and application of an equilibrium terrestrial biosphere model, BIOME3. The model simulates vegetation distribution and biogeochemistry, and couples vegetation distribution directly to biogeochemistry. READ MORE

 3. 3. Evolution of Plants a mathematical perspective

  University dissertation from Umeå : Print & Media

  Author : Magnus Lindh; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolution; plants; mathematics; optimization; optimal control; adaptive dynamics; flowering; seasons; tree crown; drought; taproot; trade-off; strategy; trait; ESS; NPP; LAI; Red Queen; Mathematics; matematik;

  Abstract : The Earth harbors around 300 000 plant species. The rich and complex environment provided by plants is considered a key factor for the extraordinary diversity of the terrestrial fauna by, for example, providing food and shelter. READ MORE

 4. 4. Satellite remote sensing of primary production in semi-arid Africa

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Martin Sjöström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; remote sensing; primary production; vegetation index; savanna; grassland;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ökningen av växthusgaser i atmosfären har orsakat en global temperaturhöjning. Afrika anses vara en av de kontinenter som kan komma att bli mest utsatta av effekterna kring ökande temperaturer med mer frekventa torkor som följd. READ MORE

 5. 5. Remote sensing phenology at European northern latitudes - From ground spectral towers to satellites

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Hongxiao Jin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote sensing; climate sensitivity.; calibration; ground spectral tower; Plant phenology index PPI ; northern latitude;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Växters fenologi påverkar ekosystemens funktion och tjänster, och återkopplar till klimatet genom att påverka utbytet av kol, vatten och energi mellan atmosfär och ekosystem. Under de senaste decennierna har växternas fenologi studerats i allt större omfattning, men fortfarande är osäkerheten stor och enighet saknas om klimatets inverkan på fenologi och förändringar över tiden. READ MORE