Search for dissertations about: "Lena Petersson Forsberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lena Petersson Forsberg.

  1. 1. Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering

    University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

    Author : Lena Petersson Forsberg; Blekinge Tekniska Högskola.; [2012]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor recreation; public interest; friluftsliv; allmänt intresse; planeringslagstiftning; fysisk planering; naturturism; allmänintresse; intresseavvägning;

    Abstract : Denna avhandling syftar till att belysa hur friluftsliv och naturturism hanteras i den kommunala fysiska planeringen. Detta diskuteras i relation till myndigheters uttalade policys där vikten av friluftsliv framhålls och allmänhetens attityder till friluftsliv. READ MORE