Search for dissertations about: "Lina Wendt-Rasch"

Found 1 swedish dissertation containing the words Lina Wendt-Rasch.

  1. 1. Ecological effects of pesticides in freshwater model ecosystems

    University dissertation from Lina Wendt-Rasch, Ecotoxicology, Ecologybuilding, Sölvegatan 37, Lund, Sweden

    Author : Lina Wendt-Rasch; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; Hydrobiology; community; zooplankton; algae; herbicide; insecticide; pesticide mixture; macrophytes; cypermethrin; metsulfuron-methyl; risk assessment; pesticides; microcosms; limnologi; akvatisk ekologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bekämpningsmedel och algblomningar - finns det någon koppling? Inom det konventionella jordbruket används idag regelmässigt stora mängder bekämpnings-medel, bara i sverige spreds under år 2001 mer än 1700 ton kemiska bekämpnings-medel på åkrarna. Ett stort problem med användandet av dessa ämnen är risken att de sprids och förorenar den intilliggande naturen. READ MORE