Search for dissertations about: "Människo-centrerad automation"

Found 1 swedish dissertation containing the words Människo-centrerad automation.

  1. 1. Human-centred automation with application to the fighter aircraft domain

    University dissertation from Örebro : Örebro universitet

    Author : Tove Helldin; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2012]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technology; Human-centred automation; fighter aircraft; design guidelines; situation awareness; information fusion; decision support.; Computer and Systems Science; Datalogi; Människo-centrerad automation; stridsflyg; designriktlinjer; situationsuppfattning; informationsfusion; beslutsstöd;

    Abstract : Arbetssituationen för stridspiloter är ofta mycket utmanande. Piloterna måste utföra sina uppgifter och fatta beslut i stressiga situationer med stora informationsmängder och hög arbetsbörda, samtidigt som val av fel beslut kan leda till allvarliga konsekvenser. READ MORE