Search for dissertations about: "Maarja Saar"

Found 1 swedish dissertation containing the words Maarja Saar.

  1. 1. The answers you seek will never be found at home Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

    University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

    Author : Maarja Saar; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Abstract : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. READ MORE