Search for dissertations about: "Malva Holm Kvist"

Found 1 swedish dissertation containing the words Malva Holm Kvist.

  1. 1. Responses to Children’s Crying : Emotion Socialization in a Swedish Preschool

    Author : Malva Holm Kvist; Asta Cekaite; Polly Björk-Willén; Lasse Lipponen; Linköpings universitet; []
    Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; crying; preschool; socialization; social interaction; barn; gråt; förskola; socialisation; socialt samspel;

    Abstract : Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. READ MORE