Search for dissertations about: "Management Accounting"

Showing result 1 - 5 of 113 swedish dissertations containing the words Management Accounting.

 1. 1. Value-based management - positioning of claimed merits and analysis of application

  University dissertation from Institute of Economic Research

  Author : Peter W Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; management process aspects; objective; performance measurement; strategic planning; remuneration; MVA; EVA; TBR; CFROI; Accounting; TSR; measurement aspects; management accounting constructs; Value-based management; management accounting; Redovisning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Värdebaserad styrning har på senare tid tilldragit sig mycket intresse från såväl akademiker som praktiker. På basis av fallstudiemetod beskrivs, analyseras och konceptualiseras värde¬bas¬erad styrning utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv. READ MORE

 2. 2. Creating New Attention in Management Control

  University dissertation from Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Erik Bjurström; Uppsala universitet.; [2007]
  Keywords : Business studies; Attention; Attention-directing; Attention-based view of the firm; Framing; Sensemaking; Practice; Practice theory; Knowledge Management; Management Control; Management Accounting; Performance Measurement; Performance Management; Non-financial; Human Resources; Intangible Assets; Employee Health; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Abstract : The need to focus and economize on scarce attention is increasingly being acknowledged within management accounting and control literature. The aim of this study is to investigate how practitioners go about creating new concepts and measurements to induce attention towards new issues and as-pects of strategic importance for the organization. READ MORE

 3. 3. Borders of management : five studies of accounting, organizing and the environment

  University dissertation from Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Author : Bino Catasús; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental accounting; Environmental management; Miljöredovisning;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Construction Performance Measurement: Site Managers in Refurbishment Projects

  University dissertation from ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Author : Ahmet Anil Sezer; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; productivity; refurbishment; waste management; construction industry; monitoring; sustainability; Performance; ICT; resource use;

  Abstract : Firms use management accounting, controls and performance measurement to ensure that employee activities are aligned with organizational goals and strategies. Performance is measured at different levels: industry, firm, project and activity. READ MORE

 5. 5. Management Control in Services. A Contingency Study of Responsibility Accounting in Highly Interactive Services

  University dissertation from CTF - Service Research Center, University of Karlstad S-651 88 Karlstad

  Author : Sven Modell; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational technology; responsibility accounting; services; management control; contingency theory; agency theory; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk styrning i tjänsteproducerande organisationer med speciell tonvikt på användningen av ekonomisk information för fördelning av ansvar. Detta kopplas till en kontextuell referensram där produktionsprocessen i tjänsteverksamhet intar en central roll... READ MORE