Search for dissertations about: "Martin Wolgast"

Found 1 swedish dissertation containing the words Martin Wolgast.

  1. 1. Acceptance and Cognitive Restructuring - analyses and comparisons from an emotion regulation perspective

    University dissertation from Faculty of Social Sciences, Department of psychology, Lund University

    Author : Martin Wolgast; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive restructuring; Acceptance; Emotion regulation; Cognitive Behavior Therapy; Acceptance and Commitment Therapy;

    Abstract : En central del i de flesta psykoterapeutiska inriktningar utgörs av hur man ser på emotioner samt vilka konsekvenser olika sätt att förhålla sig till eller reglera emotionerna får: Ur ett psykoanalytiskt perspektiv ses primitiva och rigida försvarsmekanismer riktade mot omedvetna affekter, drifter och impulser, som en viktig bidragande faktor till utvecklandet av psykiska besvär (Weiner & Bornstein, 2009). I humanistisk psykoterapi ser man förnekande eller förvrängning av känslor och önskningar som det huvudsakliga hindret för självförverkligande och utveckling (Rogers, 1951). READ MORE