Search for dissertations about: "Materialitet"

Showing result 1 - 5 of 21 swedish dissertations containing the word Materialitet.

 1. 1. Interaction as existential practice : An explorative study of Mark C. Taylor’s philosophical project and its potential consequences for Human-Computer Interaction

  Author : Henrik Åhman; Ann Lantz; Anders Hedman; Jeffrey Bardzell; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human-Computer Interaction; Materiality; The self; Interaction; HCI theory; Mark C. Taylor; Poststructuralism; Postmodernism; Philosophy; Complexity theory; Existential practices; Friedrich Nietzsche; Människa-Datorinteraktion; Materialitet; Självet; Interaktion; MDI teori; Mark C. Taylor; Poststrukturalism; Postmodernism; Filosofi; Komplexitetsteori; Existentiella praktiker; Friedrich Nietzsche; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Abstract : This thesis discusses the potential consequences of applying the philosophy of Mark C. Taylor to the field of Human-Computer Interaction (HCI).The first part of the thesis comprises a study focusing on two discursive trends in contemporary HCI, materiality and the self, and how these discourses describe interaction. READ MORE

 2. 2. Make difference : Deafness and video technology at work

  Author : Rebekah Cupitt; Ann Lantz; Per-Anders Forstorp; Minna Räsänen; Karen Nakamura; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; deaf culture; technology; intra-actions; video meetings; materiality visuality; alterity; dövkultur; videomötesteknik; intra-aktioner; videomöten; materialitet; olikhet; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Abstract : Video meetings are a regular part of work at Swedish television’s editorial for programming in Swedish Sign Language (SVT Teckenspråk). In the process of creating television programming in Swedish Sign Language, SVT employees communicate with and through technologies. READ MORE

 3. 3. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Author : Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Abstract : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. READ MORE

 4. 4. Navigating the foreign quarters : Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830

  Author : Lisa Hellman; Leos Müller; Gunlög Fur; Stockholms universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Canton; Macao; Everyday Life; Swedish East India Company; China; 18th century; 19th century; Global history; Maritime History; Port city; Practices; Gender; Masculinity; Groups; Space; Communication; Material culture; Trust; Kanton; Macao; Vardagsliv; Svenska Ostindiska Kompaniet; Kina; 1700-tal; 1800-tal; Globalhistoria; Maritim historia; Hamn; Praktiker; Genus; Maskulinitet; Grupper; Rum; Kommunikation; Materialitet; Tillit; History; historia;

  Abstract : This thesis analyses the everyday life of the Swedish East India company employees in Canton and Macao 1730–1830. Through a focus on everyday practices, analysed on the basis of ethnicity, class and gender, I show how the Swedes and other foreigners led their everyday life in a constant interplay between adaptation to and transgression of Chinese rules. READ MORE

 5. 5. Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Author : Lisa Lindén; Ericka Johnson; Claes-Fredrik Helgesson; Ana Viseu; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Abstract : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. READ MORE