Search for dissertations about: "Mathias Blom"

Found 1 swedish dissertation containing the words Mathias Blom.

  1. 1. In-hospital bed occupancy and the emergency department - effects on decisions about the level of care

    University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

    Author : Mathias Blom; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emergency department overcrowding; access block; inpatient admission; unplanned 72h revisits;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Patientflödet genom en akutmottagning regleras framförallt av tre typer av faktorer. Dessa rör i tur och ordning inflödet-, genomflödet- och utflödet av patienter. Faktorer som reglerar inflödet rör efterfrågan på sjukvård (t.ex. READ MORE