Search for dissertations about: "Maximilian Conrad"

Found 1 swedish dissertation containing the words Maximilian Conrad.

  1. 1. Between Communication and Community : EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate

    University dissertation from Lund University

    Author : Maximilian Conrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postnational democracy; framing; European public sphere; daily newspapers; constitutional patriotism; transnational debate; deliberation; Habermas; transnational engagement; permeability;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Behövs en gemensam offentlig sfär i Europa för att EU:s beslutsprocess ska kunna anses vara demokratiskt legitim – och hur skulle en sådan europeisk offentlig sfär kunna se ut? Mot bakgrunden av debatten om EU:s demokratiska underskott undersöker denna studie vilken roll dagstidningar spelar i skapandet av transnationella debattarenor. Specifikt undersöker studien om en starkt utpräglad samhörighetskänsla bland européerna är en förutsättining för en transnationell debatt, eller om en sådan debatt snarare förutsätter en viss syn hos centrala aktörer (i vårt fall dagstidningar) angående var demokrati i Europa ska vara förankrad: leder en mer postnationell syn på demokrati till en mer aktiv roll i skapandet av transnationella debattarenor? Frågan om den offentliga sfärens identitära förutsättningar har hittills inte besvarats tillräckligt. READ MORE