Search for dissertations about: "Metallorganisk kemi"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Metallorganisk kemi.

 1. 1. Coordination chemistry of late transition metals with PCP ligands. Synthesis, catalysis and mechanism

  University dissertation from Organisk kemi, Kemiska institutionen, Box 188, 221 00 Lund

  Author : Daniel Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; Organometallic chemistry; Metallorganisk kemi; Organic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Suzuki reaction; Stille reaction; catalysis; cyclometalation; C-H activation; PCP complex; POCOP ligand; PCP ligand; iridium; palladium; platinum;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Eftersom allt i och runt oss består av kemikalier är det av högsta vikt att vi förstår hur dessa reagerar med varandra. Katalytiska omvandlingar är kemiska reaktioner där en katalysator underhåller en reaktion utan att själv förbrukas. READ MORE

 2. 2. Aspects on the Regio and Stereo Selectivity in the Hydrolsilylation of 1,3-Dienes

  University dissertation from Organic Chemistry, Lund University

  Author : Magnus Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Organisk kemi; Organic chemistry; Lewis acid; electrophilic ring closure; asymmetric hydrosilylation; reaction conditions; isoprene; regioselectivity; oxygen; Wilkinsons catalyst; 15N-1H-HMQC; 31P; heterobidentate ligands; catalyst; palladium; epoxy-allylsilanes; rhodium complexes; dienes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hydrosilyleringsreaktionen är formellt en addition av en hydrosilan till ett omättat system. Reaktionen är oftast katalyserad av en övergångsmetall, och i denna process är det möjligt att påverka på vilket sätt additionen sker. READ MORE

 3. 3. Mechanistic investigation of platinum and palladium catalysed cross- coupling reactions. Implications for the Stille and Heck reactions

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Patrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; parameter fitting; numerical solutions; platinum II ; palladium II ; NMR spectroscopy; transmetallation; Heck; Stille; kinetics; mechanism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kol-kolinteraktioner utgör starka kemiska bindningar. Detta innebär att de är relativt svåra att både bryta och bilda. Föreliggande avhandling sammanfattar mekanistiska studier av två reaktioner, Stillereaktionen och Heckreaktionen, med hjälp av vilka kol-kolbindningar kan bildas. READ MORE

 4. 4. Activation of CO2 by Palladium Complexes Bearing Tridentate PCP Ligands

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Kinetics; Insertion reactions; PCP ligands; CO2 activation; Palladium II complexes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen berör aktivering av koldioxid genom inskjutningsreaktioner i palladium-kol bindningar. Detta har gjorts med komplexen (PCP)PdMe och (PCP)PdCH2CHCH2. Dessa komplex har också använts i katalytisk karboxylering of ZnMe2och tributylallyltenn. Pga. READ MORE

 5. 5. Investigation of Coordination Modes of Organosulfur Ligands to osmium and Rhodium Carbonyl Clusters- Possible Relevance to Hydrodesulfurization Reactions

  University dissertation from Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Author : Nitsa Kiriakidou-Kazemifar; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thioethers; thiols; HDS processes; organosulfur compounds; polynuclear metal complexes; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; thiophenes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svavel är den mest förekommande föroreningen i råolja och finns närvarande i form av organiska tioler, sulfider, disulfider och tiofener. Vid förbränning av dessa bildas svaveloxider som kombinerat med vatten i atmosfären bidrar till surt regn. READ MORE