Search for dissertations about: "Microfinance"

Found 5 swedish dissertations containing the word Microfinance.

 1. 1. Informal Finance and Microfinance in Jamaica and Trinidad & Tobago : An Institutional Study

  University dissertation from Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Akhil Malaki; Stockholms universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informal institutions; informal finance; microfinance; institutional study; institutions; Jamaica; Trinidad Tobago; Roscas; Credit Unions; NGOs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Abstract : This study is about informal institutions in informal finance and microfinance in Jamaica and Trinidad-Tobago. Informal institutions as understood in this study are unwritten social norms that cater to specific needs in the society, and can be indirectly captured and measured in their outcome. READ MORE

 2. 2. Essays on Finance, Networks and Institutions

  University dissertation from Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Katarzyna Burzynska; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lending networks; Banking; China; Microfinance; Trust; Collectivism; Growth;

  Abstract : This thesis consists of four essays discussing network structures and institutions in financial markets. The first essay explores the determinants of the egocentric lending networks of stock listed companies in China. READ MORE

 3. 3. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 4. 4. Essays on Development Policy and the Political Economy of Conflict

  University dissertation from Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Author : Miri Stryjan; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Economics; Political Economics; Electoral processes; Political selection; Community driven development; Conflict; Political Elites; Community Meetings; Rainfall; Microfinance; Savings; Credit contract structure; Business growth; SMEs; Economics; nationalekonomi;

  Abstract : Electoral Rules and Leader Selection: Experimental Evidence from Ugandan Community Groups. Despite a large body of work documenting how electoral systems affect policy outcomes, less is known about their impact on leader selection. READ MORE

 5. 5. Resource acquisition and the complexity of social capital Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Marta Lindvert; Mittuniversitetet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; women entrepreneurs; financing; resource acquisition; social capital; context; developing countries; Tanzania; Pakistan; mixed methods research; entreprenörskap; kvinnors entreprenörskap; finansiering; resursanskaffande; socialt kapital; kontext; utvecklingsländer; Tanzania; Pakistan; flermetodsforskning;

  Abstract : Women entrepreneurs all over the world contribute significantly to innovation, employment opportunities and wealth creation in their respective economies. Despite their importance as drivers of development, there is a lack of research on preconditions for women’s entrepreneurship. READ MORE