Search for dissertations about: "Micturition"

Showing result 1 - 5 of 24 swedish dissertations containing the word Micturition.

 1. 1. Central nervous system targets for micturition control

  University dissertation from Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Rikard Pehrson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; central nervous system; Micturition; 5-HT; GABA; tramadol; NAD-299; CGP62349; apomorphine; cerebral infarction; toxikologi; farmaci; farmakognosi; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Urininkontinens utgör ett stort socialt problem, framför allt hos den äldre befolkningen. Kliniskt är urininkontinens iakttaget i större omfattning hos kvinnor än hos män, men studier antyder männen är mer drabbade än vad nuvarande statistik gör gällande. READ MORE

 2. 2. Nitric oxide in central nervous structures associated with water balance and micturition

  University dissertation from Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Author : Anders Nylén; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacological sciences; spinal projections; True Blue; cystometry; circumventricular organs; paraventricular nucleus; supraoptic nucleus; NADPH diaphorase; immunohistochemistry; oxytocin; 8-arginine-vasopressin; hypothalamus; rat; micturition; nitric oxide; water balance; neuronal nitric oxide synthase; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I min avhandling har jag valt att studera kväveoxid (nitric oxide, NO) i de delar av det centrala nervsystemet (CNS), dvs hjärna och ryggmärg, som är inblandade i styrningen av vattenbalans och vattenkastning (miktion). NO, en gas och 1987 identifierad som en fysiologisk signalmolekyl bla i CNS, kan dock ej studeras i nervceller pga sin korta livslängd. READ MORE

 3. 3. Everyday problems in men with prostate cancer. Aspects of micturition, indwelling urinary catheter treathment and sexual life

  University dissertation from Lund University, Department of Nursing, P.O.Box 198, SE-221 00 LUND, Sweden

  Author : Liselotte Jakobsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; oncology; Cytology; sexualitet; reproduktion; andrologi; gynekologi; Obstetrik; sexuality; reproduction; andrology; Nursing care needs; Micturition; Quality of life; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; Prostate cancer; Nursing care; Benign prostatic hyperplasia; Sense of Coherence; Indwelling urinary catheter treatment; Sexual life problems; gynaecology; Obstetrics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish ”Vardagliga problem hos män med prostata cancer. Upplevelser av problem med att kasta vatten, bära kateter och problem i sexuallivet”. READ MORE

 4. 4. Prolonged Modulation of the Micturition Reflex by Electrical Stimulation

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Chong-He Jiang; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intravesical electrical stimulation; IVES; bladder evacuation problems; bladder; micturition reflex; MEDICINE Surgery Surgical research Urology and andrology; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Urologi och andrologi;

  Abstract : Intravesical electrical stimulation (IVES) has been used in treatment of patients with urinary bladder dysfunctions for more than four decades. While some investigators have reported excellent results others have observed less convincing effects or outright failures. READ MORE

 5. 5. Muscarinic Receptors in the Urinary Bladder - The role of the urothelium regarding cholinergic and nitrergic effects in inflammation

  University dissertation from Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Author : Michael Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; urinary bladder; inflammation; cyclophosphamide-induced cystitis; muscarinic receptor; urothelium; nitric oxide; M5 receptor; rat; proliferation; micturition;

  Abstract : Inflammation alters the functional properties of the urinary bladder. Interstitial cystitis (IC) is a chronic inflammatory syndrome in man that is characterized by urgency, frequency and visceral pain. READ MORE