Search for dissertations about: "Miljö- och energisystem"

Showing result 1 - 5 of 53 swedish dissertations containing the words Miljö- och energisystem.

 1. 1. On Sustainability of Biomass for Energy and the Governance Thereof

  Author : Oskar Englund; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sustainability; land use; spatial modelling; biomass production; certification; environmental legislation; biomass resources; ecosystem services; Bioenergy; GIS; biodiversity; governance;

  Abstract : Due to concerns about climate change, energy security, and resource scarcity, non- renewable resources are increasingly being displaced by biomass. As with most human activities, the production of biobased products can be associated with negative impacts. Primarily, this relates to the biomass supply systems, i.e. READ MORE

 2. 2. Improved Energy Efficiency and Fuel Substitution in the Iron and Steel Industry

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Maria Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; iron and steel industry; energy efficiency; CO2 emissions; fuel substitution; fuel switch; excess heat; biomass gasification; bio-syngas; synthetic natural gas; SNG; energy market scenarios; energy management; barriers; driving forces; järn- och stålindustrin; energieffektivisering; CO2-utsläpp; bränslebyte; överskottsvärme; restvärme; förgasning; bio-syntesgas; syntetisk naturgas; SNG; energimarknadsscenarier; energiledning; hinder; drivkrafter;

  Abstract : Halterna av växthusgaserna koldioxid (CO2), metan och kväveoxider har under de senaste 800 000 åren aldrig varit högre i atmosfären än vad de är idag. Detta resultat redovisades i IPCCs klimatrapport år 2013. READ MORE

 3. 3. Influences from Building Energy Efficiency Refurbishment on a Regional District Heating System

  University dissertation from Gävle : Gävle University Press

  Author : Tina Lidberg; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; District heating; energy efficiency; building refurbishment; greenhouse gases; primary energy; Fjärrvärme; energieffektivitet; byggnadsrenovering; växthusgaser; primärenergi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Abstract : Att förbättra energiprestanda hos befintliga byggnader är en viktig del i arbetet med att minska energianvändningen och i sin tur minska utsläpp av växthusgaser orsakade av mänsklig aktivitet samt att minska användningen av primärenergi.För att kunna utvärdera hur energieffektivisering av byggnader påverkar växthusgasutsläpp och primärenergianvändning behövs ett brett systemperspektiv som sätter byggnaden i sitt sammanhang. READ MORE

 4. 4. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sandra Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Abstract : Detta är en avhandling om effektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder i svenska små och medelstora företag. Syftet är att undersöka och diskutera potentialen för att på ett ekonomiskt effektivt sätt öka implementering av energieffektiva åtgärder i svenska företag. READ MORE

 5. 5. Combining simulation and optimization for improved decision support on energy efficiency in industry

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Nawzad Mardan; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency; Integration; Optimization; Simulation;

  Abstract : Industriella system i allmänhet är mycket komplexa och det finns ett behov av beslutsstöd vid hantering av den dagliga produktionen, liksom beslut om investeringar för att öka energieffektiviteten och minska miljöpåverkan och kostnader. Simulering av industriell produktion och energisystemoptimering kan användas som beslutsstöd i sådana komplexa beslutssituationer. READ MORE