Search for dissertations about: "Non-Christian religions"

Showing result 1 - 5 of 27 swedish dissertations containing the words Non-Christian religions.

 1. 1. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  University dissertation from Peeters Publishers

  Author : Karin Zetterholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. READ MORE

 2. 2. Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Gansten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Candrakalanadi; Devakerala; Gurunadi; Dhruvanadi; Amsanadi; karman; karma; predestination; free will; fate; purusakara; daiva; divination; astrology; jyotihsastra; jyotisa; Nadi; Hindu astrology; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar en hinduisk, framför allt sydindisk form av divination vid namn nadi-läsning, uppbyggd efter astrologiskt mönster men med vissa utmärkande särdrag, framför allt uppläsandet av föregivet färdigskrivna texter, tillskrivna gudomliga eller övermänskliga författare, i vilka klientens levnadsöde skall ha nedtecknats långt före dennes födelse. Efter en skildring av författarens iakttagelser av denna divinationsform i dagens Indien diskuteras den klassiska hinduiska astrologins världsåskådning (i synnerhet dess förhållande till karma-läran) samt tekniska tillvägagångssätt i viss detalj, följt av ett närmare studium av tre astrologiska nadi-texter författade på sanskrit, ur vilka även utdrag med annoterad översättning presenteras. READ MORE

 3. 3. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. READ MORE

 4. 4. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Torsten Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; discourse; genealogy; Manzir Ahsan; Khurshid Ahmad; Khurram Murad; Jama‘at-i-Islami; Islamisation; dialogue; inter-faith; minority; revivalism; migration; R.E.; religious education; publication; Britain; children’s literature; Islamic; Islamic Foundation; Islam; da‘wa; creolisation; modernity; critique; Islamism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie avhandlar den internationellt välkända Brittisk-muslimska organisationen Islamic Foundation och dess nyförståelse och tillämpning av da‘wa, d.v.s. ’kallet’ eller ’inbjudan’ till islam. READ MORE

 5. 5. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Ann Kull; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nurcholish Madjid; Indonesia; takwa; Islam; context; ijtihad; Paramadina; tolerance; pluralism; gender; Sufism; spirituality; democracy; human rights; Pancasila; Ibn Taymiyya; education; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna islamologiska avhandling diskuterar och analyserar den islamtolkning som gjorts av den muslimske tänkaren Nurcholish Madjid i Indonesien. Nurcholish ¬ som nyligen dog vid sextisex års ålder - har bidragit till reformeringen av islamiskt tänkande i Indonesien i över trettio år. READ MORE