Search for dissertations about: "PTH-peripheral effects"

Found 1 swedish dissertation containing the words PTH-peripheral effects.

  1. 1. Calcium Homeostasis After Thyroid Surgery

    University dissertation from Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

    Author : Pia Lindblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTH-peripheral effects; hPTH- 1-34 infusion; EDTA infusion; Set-point; Vitamin D3; PTH; Calcium; Thyroid surgery; Postoperative hypocalcemia; Bone density.; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Reduced thyroid hormones;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Under evolutionens gång har ett komplext system utvecklats för att hålla blodets kalkhalt konstant. Bisköldkörtelhormonet intar här en central roll. Sänkning av blodets kalkhalt ger upphov till ökad bisköldkörtelhormonsekretion. READ MORE