Search for dissertations about: "Paramadina"

Found 1 swedish dissertation containing the word Paramadina.

  1. 1. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

    University dissertation from Almqvist & Wiksell International

    Author : Ann Kull; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nurcholish Madjid; Indonesia; takwa; Islam; context; ijtihad; Paramadina; tolerance; pluralism; gender; Sufism; spirituality; democracy; human rights; Pancasila; Ibn Taymiyya; education; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna islamologiska avhandling diskuterar och analyserar den islamtolkning som gjorts av den muslimske tänkaren Nurcholish Madjid i Indonesien. Nurcholish ¬ som nyligen dog vid sextisex års ålder - har bidragit till reformeringen av islamiskt tänkande i Indonesien i över trettio år. READ MORE