Search for dissertations about: "Per Haag"

Found 1 swedish dissertation containing the words Per Haag.

  1. 1. Porcelain veneering of titanium : clinical and technical aspects

    University dissertation from Malmö University, Faculty of Odontology

    Author : Per Haag; [2011]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Abstract : Guld- och andra legeringar har i många år använts som material vid framställning av kronor och broar för ersättning av skadade eller förlorade tänder. Emellertid har tvivel uppstått kring lämpligheten av att använda guldlegeringar i tandersättningar, då guld har visat sig kunna ge biverkningar i form av allergiska reaktioner. READ MORE