Search for dissertations about: "Peter Kisch"

Found 1 swedish dissertation containing the words Peter Kisch.

  1. 1. Preventative environmental strategies in the service sector

    University dissertation from IIIEE, Lund University

    Author : Peter Kisch; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljöteknik; pollution control; Environmental technology; Service sector; Preventative environmental strategies; Cleaner production; Pollution prevention; kontroll av utsläpp; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Förebyggande miljöskyddslösningar har under flera år tillämpats med stor framgång i den tillverkande industrin. Den har dock används i mycket i liten omfattning i service sektorn. I takt med att tjänstesektorns ekonomiska betydelse ökat, har även miljöaspekten av ett ökat tjänsteutbud kommit i fokus. READ MORE