Search for dissertations about: "Pia Klernäs"

Found 1 swedish dissertation containing the words Pia Klernäs.

  1. 1. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

    University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

    Author : Pia Klernäs; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

    Abstract : Lymfödem är en svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen. Svullnaden uppstår på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort i tillräcklig takt, utan blir kvar i vävnaden. READ MORE