Search for dissertations about: "Pia Ulvenblad"

Found 1 swedish dissertation containing the words Pia Ulvenblad.

  1. 1. Growth Intentions and Communicative Practices - Strategic Entrepreneurship in Business Development

    University dissertation from Lund Business Press

    Author : Pia Ulvenblad; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Strategic entrepreneurship; communication; growth intention; communicative practice; communication strategy; strategic entrepreneurship; Growth;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Tillväxtintentioner och kommunikativ praktik Strategiskt entreprenörskap vid företagsutveckling Denna avhandling fokuserar på entreprenörers “will and skill”, d.v.s. viljan och den kunskap och färdighet som entreprenören har vid start och utveckling av ett företag. READ MORE