Search for dissertations about: "Proteiner"

Showing result 1 - 5 of 698 swedish dissertations containing the word Proteiner.

 1. 1. Protein-Polymer Interaction and Association in Aqueous Solution

  University dissertation from Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Malin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; Aqueous two-phase systems; Monte Carlo Simulations; hydrophobic effect; surface hydrophobicity; plasmid DNA; Protein; polymer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med den här avhandlingen har varit att studera association och växelverkan mellan proteiner och polymerer. Två olika tekniker har använts i dessa studier; datorsimuleringar och fördelning i polymera vattenhaltiga tvåfassystem. READ MORE

 2. 2. On chip integrated sample preparation for proteomics

  University dissertation from Department of Electrical Measurements, Lund University

  Author : Simon Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektroteknik; Electrical engineering; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; Analytisk kemi; sample preparation; mass spectrometry; microfluidics; miniaturization; Biochemical technology; proteomics; Analytical chemistry; Biokemisk teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Internationellt satsas det inom bioteknologin för närvarande miljardbelopp på utveckling av mikrosystem för avancerad genom- och proteomikforskning. Genomet avser den uppsättning arvsanlag som varje individ har i varje enskild cell och proteomet är den mängd proteiner som finns i varje organism (cell). READ MORE

 3. 3. Integration of Aqueous Two-Phase Systems into Recovery Processes for Biomolecules

  University dissertation from Folke Tjerneld, Department of Biochemistry, Lund University

  Author : Cecilia Kepka; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proteins; proteins; plasmid DNA; large-scale; protein purification; integration; Expression; aqueous two-phase systems; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människans kropp består av celler som byggs upp av komponenter som DNA, proteiner, lipider och polysackarider. I DNA finns den genetiska informationen lagrad som gör att kroppen kan fungera. Informationen i DNA omvandlas till proteiner som deltager i cellens biokemiska processer. READ MORE

 4. 4. Expression and purification of membrane proteins: Focus on the G-protein coupled receptor MC4r

  University dissertation from Viveka Dolby, Department of Biochemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, P.O. Box 124, S-221 00 Lund

  Author : Viveka Dolby; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enzymology; Proteiner; enzymologi; Proteins; melanocortin 4 receptor; GPCR; purification; Expression; membrane proteins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish 10.SWEDISH SUMMARY(Populärvetenskaplig sammanfattning) Proteiner är viktiga byggstenar i cellen och är uppbyggda av kroppens tjugo olika aminosyror. Varje protein har en unik egenskap och spelar en viktig roll för cellens funktion. Vissa proteiner löser sig i vatten (hydrofila) medan andra är olösliga (hydrofoba). READ MORE

 5. 5. NMR Studies of Bacterial Albumin-Binding Modules

  University dissertation from Eva Hagen/Bodil Forsvik, Biophysical Chemistry, Lund University

  Author : Maria U Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Biotechnology; Bioteknik; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Physical chemistry; three-helix bundle; protein structure; protein PAB; protein-protein interactions; protein G; protein dynamics; NMR; module shuffling; GA module; evolution; albumin-binding; bacterial surface proteins;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Proteiner är uppbyggda av aminosyror som är hopkopplade med varandra och bildar långa kedjor som kan bestå av hundra- eller tusentals aminosyror. Det finns en mängd olika proteiner och de har många olika funktioner. I studierna som beskrivs här, har proteiner som finns på ytan av vissa bakterier studerats. READ MORE