Search for dissertations about: "Rikard Pehrson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Rikard Pehrson.

  1. 1. Central nervous system targets for micturition control

    University dissertation from Department of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

    Author : Rikard Pehrson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; central nervous system; Micturition; 5-HT; GABA; tramadol; NAD-299; CGP62349; apomorphine; cerebral infarction; toxikologi; farmaci; farmakognosi; Farmakologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Urininkontinens utgör ett stort socialt problem, framför allt hos den äldre befolkningen. Kliniskt är urininkontinens iakttaget i större omfattning hos kvinnor än hos män, men studier antyder männen är mer drabbade än vad nuvarande statistik gör gällande. READ MORE