Search for dissertations about: "Roger Roscher"

Found 1 swedish dissertation containing the words Roger Roscher.

  1. 1. Cooling and dopamine

    University dissertation from Roger Roscher, Dept. of Anaesthesiology, Rikshospitalet, N-0027 Oslo, Norway

    Author : Roger Roscher; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; electrophysiology; cooling; Hypothermia; swine; lung transplantation; organ preservation; dopamine; circulation; contractility; oxygenation; intensive care; Anestesiologi; intensivvård;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie var att försöka kartlägga effekterna av ytkylning och dopamins effekter på hjärta och blodcirkulation samt på syrgastransport och syrgasförbrukning efter ytkylning. Faran för att bli oavsiktligt nedkyld är störst om immobiliserande skador har uppstått samtidigt som man exponeras för kyla, speciellt om kylan är kombinerad med väta. READ MORE