Search for dissertations about: "Roland Hellberg"

Found 2 swedish dissertations containing the words Roland Hellberg.

 1. 1. Logistics Service Providers Going Green : A Framework for Developing Green Service Offerings

  Author : Karin Isaksson; Maria Huge-Brodin; Maria Björklund; Mats Abrahamsson; Roland Hellberg; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics service providers; new service development; framework; green service offerings; environmental work;

  Abstract : Environmental impact has increasingly become a “buzzword” and an important topic. This topic has been integrated into the agenda of many companies worldwide, and this dissertation focuses on the transportation and logistics industry. READ MORE

 2. 2. The Disruptive Semiotic: A Kristevan Reading of Thomas Hardy’s Fiction

  Author : Catharina Hellberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; abjection; Chora; intertextuality; jouissance; palimpsest; signifiance;

  Abstract : Avhandlingen analyserar Thomas Hardys romaner med syfte att utröna varför de oftast väcker en känsla av ambivalens i läsaren. Med utgångspunkt ifrån Julia Kristevas teori om det semiotiska, enligt vilken intertextualitet uppstår genom en transposition av diskurser som har sin grund i primärprocesserna, åskådliggör avhandlingen hur intertextualiteten i Hardys berättarteknik bidrar till att skapa ambivalens. READ MORE