Search for dissertations about: "Roland Schmitt"

Found 1 swedish dissertation containing the words Roland Schmitt.

  1. 1. Studies of the pathogenesis of IgA nephropathy and Henoch-Schönlein purpura, with special reference to Streptococcus pyogenes infections and complement

    University dissertation from Department of Pediatrics, Lund University

    Author : Roland Schmitt; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; IgA nephropathy; Henoch-Schönlein purpura; Streptococcus pyogenes; M protein; complement;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish IgA-nefropati (IgAN) är den vanligaste formen av primär inflammation av njurarna och Henoch-Schönlein purpura (HSP) den vanligaste formen av kärlinflammation i barndomen. HSP kan också drabba njurarna och kallas då Henoch-Schönlein nefropati (HSN). Orsaken till båda sjukdomar är inte helt klarlagd ännu. READ MORE