Search for dissertations about: "Sårbarhet"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the word Sårbarhet.

 1. 1. Sårbarhet i logistikkanaler : en studie av svensk fordonsindustri 

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs universitet

  Author : Göran Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vulnerability; inbound; outbound; logistics; supply chain; disturbance; consequence; trend;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Climate vulnerability assessment methodology Agriculture under climate change in the Nordic region

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lotten Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Abstract : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. READ MORE

 3. 3. Breathing Matters Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magdalena Górska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Abstract : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. READ MORE

 4. 4. The Second Wave : The Urak Lawoi After the Tsunami in Thailand

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Lotta Ann-Charlotte Granbom; Ann-Charlotte Granbom; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urak Lawoi; Tsunami; landrättigheter; Thailand; Havsnomader; ursprungsfolk; Ko Lanta; visuell antropologi; havsfolk; turism; sårbarhet; religion; Urak Lawoi; Chao Ley; sea nomads; sea gypsies; sea people; Thailand; disaster; vulnerability; resilience; tourism development; land policies; Indigenous people; Religion; Ko Lanta; visual anthropology; Turismvetenskap;

  Abstract : Urak Lawoi är en ursprungsbefolkning i Andamansjön som bl.a. bor på kända turistöar som Phuket, Phi Phi, Ko Lanta Yai och Ko Lipe utanför Thailands västkust. Deras språk och kultur skiljer sig från övriga thailändares, inte minst ifråga om kunskap att navigera på havet. READ MORE

 5. 5. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  University dissertation from Makadam Förlag

  Author : Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE