Search for dissertations about: "SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik"

Showing result 1 - 5 of 164 swedish dissertations containing the words SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  University dissertation from Department of Education. Lund University

  Author : Eva Brodin; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. READ MORE

 2. 2. Teachers and computers Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen

  Author : Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. READ MORE

 3. 3. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  University dissertation from Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. READ MORE

 4. 4. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Francis Lee; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap;

  Abstract : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. READ MORE

 5. 5. A Changing Experience communication and meaning-making in web-based teacher training

  University dissertation from Växjö : Växjö University Press

  Author : Linda Reneland-Forsman; Växjö universitet.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; course design; higher education pedagogy; mediated discourse analysis; meaning-making; mediation; teacher training; web-based learning; web-based teaching; widened participation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Abstract : This is a study of students’ meaning making in web-based higher education courses. Conditions for students meaning-making change when interaction technology is used to support educational practices. Widened Participation policy activities often use web-based programs to attract “new” groups of more experienced students. READ MORE