Search for dissertations about: "Samhällsvetenskaper"

Showing result 1 - 5 of 59 swedish dissertations containing the word Samhällsvetenskaper.

 1. 1. Maybe Baby? Reproductive Behaviour, Fertility Intentions, and Family Policies in Post-communist Countries, with a Special Focus on Ukraine

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Katharina Wesolowski; Uppsala universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Family policies; Family planning; Environmental pollution; Fertility rates; Fertility intentions; Contraceptive methods; Ukraine; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This thesis studies different aspects of reproductive behaviour on the international, national, and local levels in post-communist countries. The main focus is Ukraine, where fertility rates are very low and the population is in severe decline. READ MORE

 2. 2. Suicide in Russia A macro-sociological study

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Tanya Jukkala; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Suicide; Russia; historical development; time-series analysis; age-period-cohort analysis; Émile Durkheim; Niklas Luhmann;

  Abstract : This work constitutes a macro-sociological study of suicide. The empirical focus is on suicide mortality in Russia, which is among the highest in the world and has, moreover, developed in a dramatic manner over the second half of the 20th century. READ MORE

 3. 3. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 4. 4. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. READ MORE

 5. 5. Facilitating Transitions to Sustainable Tourism - The role of the tour operator

  University dissertation from The International Institute for Industrial Environmental Economics

  Author : Adriana Budeanu; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pollution control; Environmental technology; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Humaniora; Humanities; Sustainable Tourism; Tour Operators; Sustainable Development; Mass Tourism; kontroll av utsläpp; Miljöteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Turismindustrin är numera en av världens absolut största industrier. Den är av central betydelse för ekonomisk utveckling och arbetstillfällen i ett stort antal länder. Det finns dock en baksida: turism leder ofta till exploatering av miljön, och bidrar i många fall till sociala och kulturella problem. READ MORE