Search for dissertations about: "Samhällsvetenskaper"

Showing result 6 - 10 of 59 swedish dissertations containing the word Samhällsvetenskaper.

 1. 6. Faraway, so Close! : The Changing Geographies of Regional Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Lars Coenen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regions; Innovation; Regional Innovation Systems; Clusters; Biotechnology; Social sciences; Social geography; Samhällsvetenskaper; Socialgeografi;

  Abstract : Popular AbstractInnovation, skapandet av nya produkter och processer, är i hög grad ojämnt fördelat över det geografiska rummet. Denna ojämna fördelning har stor betydelse för regionala ekonomiers relativa framgång. READ MORE

 2. 7. Safety Culture in Sea and Aviation Transport

  University dissertation from Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Author : Åsa Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organizational climate; air traffic control; safety culture; passenger shipping; airport ground handling; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Technological sciences; Teknik; Säkerhetsteknik; Safety technology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I forskningsarbetet som presenteras i denna avhandling har säkerhetskulturen studerats inom sjö- och flygtransportbranscherna med fokus på individers attityder och uppfattningar om säkerhetskulturen. En säkerhetskultur avspeglar de attityder, uppfattningar och värderingar som individer i en organisation delar när det gäller säkerheten. READ MORE

 3. 8. Deterioration Models and Road Capital as Tools in Performance Contracts for Pavement Maintenance

  University dissertation from Inger Myhren, Department of Technology and Society, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Author : Peter Ekdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; pavement management system; performance contract; pavement maintenance; deterioration model; Technological sciences; road capital; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En omorganisation av det svenska Vägverket har medfört ett behov för dem att fungera som en professionell beställare enbart, utan utförande i egen regi. Det har naturligtvis också medfört en förändring i hur man hanterar upphandlingen av vägunderhåll. READ MORE

 4. 9. Essays on International Health Economics: The Role of Health Insurance in Health Care Financing in Low- and Middle-Income Countries

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Björn Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Low- and middle-income country; Health insurance; Health financing; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Econometric analysis; Equity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling i nationalekonomi består av fyra stycken självständiga akademiska arbeten. Syftet med avhandlingen är att studera vilken roll hälsoförsäkringar spelar för den privata finansieringen av hälso- och sjukvården i låg- och mellaninkomstländer. READ MORE

 5. 10. On the Treatment of Flow in Traffic Safety Analysis, - a non-parametric approach applied on vulnerable road users

  University dissertation from Department of Traffic Planning and Engineering, Lund Institute of Technology

  Author : Lars Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Teknik; Technological sciences; safety performance function; accuracy; simulation; bootstrap; bicyclist; pedestrian; risk; Traffic Safety; accident rate;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish ”Behandlingen av trafikflöde vid trafiksäkerhetsanalyser - ett icke-parametriskt angreppssätt applicerat på oskyddade trafikanter” Det finns en lång tradition av att beakta trafikflöden inom trafiksäkerhetsområdet. Inverkan av flödet har dock ofta betraktats som så självklart att det använts utan eftertanke. READ MORE