Search for dissertations about: "Schwarz-Christoffel mapping"

Found 1 swedish dissertation containing the words Schwarz-Christoffel mapping.

  1. 1. Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves

    University dissertation from Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

    Author : Anders Andersson; Högskolan i Jönköping.; Växjö universitet.; [2006]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners; tangent polygons; outer polygon; zipper algorithm; Mathematics; Matematik; Schwarz-Christoffel mapping; Schwarz-Christoffelavbildningen; rundade hörn; tangentpolygoner; yttre polygoner; zipper-algoritmer;

    Abstract : Inom många tillämpningar används konforma avbildningar för att transformera tvådimensionella områden till områden med enklare utseende. Ett exempel på ett sådant område är en kanal av varierande tjocklek begränsad av en kontinuerligt deriverbar kurva. READ MORE