Search for dissertations about: "Security Council"

Showing result 1 - 5 of 14 swedish dissertations containing the words Security Council.

 1. 1. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 2. 2. The Revival of Chapter VIII of the UN Charter : Regional Organisations and Collective Security

  University dissertation from Stockholm : Juridiska institutionen

  Author : Gustaf Lind; Stockholms universitet.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international law; United Nations; UN Charter; regional organizations; collective security; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Abstract : A new regionalism has shaped the modern world since the Cold War. This has revived international law as applicable to regional organisations. This study analyses the legal framework in relation to the roles and functions of regional organisations in collective security. The starting point is Chapter VIII of the United Nations Charter. READ MORE

 3. 3. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. READ MORE

 4. 4. The Responsibility to Protect by Military Means Emerging Norms on Humanitarian Intervention?

  University dissertation from Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Author : Diana Amnéus; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Responsibility to Protect; humanitarian intervention; international law; international relations; human security; interdisciplinary; constructivism; gender perspective; resolution 1325; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Abstract : This dissertation is an interdisciplinary study on the external ‘Responsibility to Protect’ (R2P) and international law. It focuses on the legal customary process on jus ad bellum by which states try to address the gap between the legitimacy and legality of humanitarian intervention to protect human security within a state against genocide, war crimes and crimes against humanity. READ MORE

 5. 5. From Kinship to Global Brand The Discourse on Culture in Nordic Cooperation after World War II

  University dissertation from Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Author : Anna Kharkina; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Nordic culture; Nordic region; cultural cooperation; cultural policy; security community; historia; History;

  Abstract : This work analyzes the political instrumentalization of culture. Specifically, it studies how this is done through cultural policy within Western democracies. The analysis takes, as an example, official Nordic cultural cooperation in the post-war period. READ MORE