Search for dissertations about: "Soil stabilisation modification"

Found 1 swedish dissertation containing the words Soil stabilisation modification.

  1. 1. Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised fine-grained tills

    University dissertation from Soil Mechanics and Foundation Engineering

    Author : Per Lindh; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Compaction; Fine-grained tills; Strength; Civil engineering; Soil stabilisation modification; hydraulic engineering; soil mechanics; offshore technology; Material technology; Materiallära; materialteknik;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Finkorniga moräner betraktas ofta som problemjordar inom anläggningsbranschen beroende på jordarnas känslighet för förändringar i vatteninnehåll och för deras tjälegenskaper. I dagsläget används endast en begränsad mängd finkorniga moräner i anläggningsbyggande. READ MORE