Search for dissertations about: "Spatial studies"

Showing result 1 - 5 of 1152 swedish dissertations containing the words Spatial studies.

 1. 1. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Author : Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Abstract : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. READ MORE

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE

 3. 3. Spatial positioning : method development for spatial analysis of interaction in buildings

  Author : Henrik Markhede; Jesper Steen; John Peponis; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Abstract : In offices, knowledge sharing largely depends on everyday face-to-face interaction patterns. These interaction patterns may depend on how employees move through the office space. This thesis explores how these spatial relations influence individual choices with respect to employee movements or routes. READ MORE

 4. 4. Scalable Bayesian spatial analysis with Gaussian Markov random fields

  Author : Per Sidén; Mattias Villani; Anders Eklund; Håvard Rue; Linköpings universitet; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial statistics; Bayesian statistics; Gaussian Markov random fields; fMRI; Machine learning; Spatial statistik; Bayesiansk statistik; Gaussiska Markov-fält; fMRI; Maskininlärning;

  Abstract : Accurate statistical analysis of spatial data is important in many applications. Failing to properly account for spatial autocorrelation may often lead to false conclusions. READ MORE

 5. 5. Communication space : Spatial design in manufacturing industry

  Author : Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; Architecture; Arkitektur; Aesthetics; Estetik; Human communication; Kommunikation mellan människor; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Abstract : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. READ MORE