Search for dissertations about: "Stefan Larsson"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Stefan Larsson.

 1. 1. Rapid variability in accretion flows onto magnetic white dwarfs

  Author : Stefan Larsson; [1988]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1988:Larsson;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Between Daring and Deliberating 3G as a Sustainability Issue in Swedish Spatial Planning

  University dissertation from Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; 3G; UMTS; spatial planning; sociology of law; sustainability issues; sustainable development; public participation; infrastructure development; the precautionary principle; fear of radiation; strategic decision-making;

  Abstract : The thesis shows how different aspects of sustainable development have been handled or not handled in the third generation infrastructure development in Sweden. The difference between the design of the 3G development – emphazising competition, growth and regional access, based on a strong technological optimism - and the implementation, as the roll out struck the landscape, including the non-handled radiation issue and the legal changes in order to facilitate the roll out, is discussed and analyzed. READ MORE

 3. 3. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society

  University dissertation from Lund University

  Author : Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPRED; copyright; file sharing; conceptual metaphor theory; path dependence; skeumorphs; conceptions; Norms; metaphors; InfoSoc; online anonymity; digital society.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad är det med upphovsrätten som inte fungerar i det digitala samhället? Vad är det som gör att miljoner människor just i fallet med fildelning tycker att det är okej att bryta mot lagen? Och, sett från det omvända perspektivet, vad är det som gör att lagen inte klarar av att anpassa sig efter de nya digitala praktikerna? Varför denna inlåsning och detta tillbakablickande? Det här är en sammanläggningsavhandling i rättssociologi som - via fyra artiklar och en kappa - dels visar hur upphovsrätten förstärks och breddas när den möter den digitala utmaningen, och dels visar hur de sociala normerna är exceptionellt svaga på just det här området. En delstudie rör exempelvis de sociala normerna innan och efter IPRED infördes i Sverige. READ MORE

 5. 5. Torque based combustion phasing control

  University dissertation from Lund University

  Author : Stefan Larsson; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Extremum seeking control; Combustion phasing control; Spark-advance control; Individual cylinder control; Engine control;

  Abstract : Due to environmental aspects and emission legislations the automotive industry is striving towards more efficient combustion engines. Many engine control systems in production today are based on look-up tables which are calibrated for different operating conditions. READ MORE