Search for dissertations about: "Susanna Wallerstedt"

Found 1 swedish dissertation containing the words Susanna Wallerstedt.

  1. 1. Reactivity of human omental blood vessels. Effects of 5-hydroxytryptamine, substance P and the intravenous anaesthetic propofol

    University dissertation from Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

    Author : Susanna Wallerstedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensivvård; intensive care; Anaesthesiology; endothelium; calcium; human; hyperpolarization; K channels; nitric oxide; omental artery; omental vein; propofol; receptors; Anestesiologi; serotonin; sympathetic nervous system; substance P;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodtrycket bestäms av hjärtats minutvolym och det perifera kärlmotståndet. Det perifera kärlmotståndet regleras med hjälp av substanser som verkar lokalt på kärlväggen. Dessa substanser kan frisättas från nerver vid nervaktivering. READ MORE