Search for dissertations about: "TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet.

 1. 1. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. READ MORE

 2. 2. Safe Sex, Unsafe Identities Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anna Bredström; Erik Olsson; Johanna Esseveld; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. READ MORE

 3. 3. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  University dissertation from Pietermaritzburg : University of KwaZulu-Natal

  Author : Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects African and comparative archaelogy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Abstract : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. READ MORE

 4. 4. Unequal Opportunities The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Alireza Behtoui; Carl-Ulrik Schierup; Mahmood Arai; Carl le Grand; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. READ MORE

 5. 5. What Kind of Regionalism? : Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries

  University dissertation from Frankfurt : Peter Lang Publishing Group, Frankfurt, Tyskland

  Author : Josefina Syssner; Rune Johansson; Michae Keating; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regionalism; region building; regional identities; cultures and images; regional development; soft location factors; social capital; ideology; discourse; comparison; regionalism; regionskapande; regional identitet och kultur; regional utveckling; socialt kapital; ideologi; diskurs; jämförelse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : "What Kind of Regionalism?" is a comparative study of regionalism and region building in two northern European regions – Meclenburg-Western Pomerania in Germany and Norrbotten in Sweden. The aim of the thesis is to investigate what kind of regionalism is emerging in regions that are neither economically successful nor regarded as 'ethnic communities'. READ MORE