Search for dissertations about: "Testing English collocations: Developing receptive tests for use with advanced Swedish learners"

Found 1 swedish dissertation containing the words Testing English collocations: Developing receptive tests for use with advanced Swedish learners.

  1. 1. Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

    University dissertation from Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

    Author : Henrik Gyllstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; foreign languages teaching; Applied linguistics; Språkinlärning; Language learning; vocabulary size; learning level; Swedish advanced learners of English; validity; second language vocabulary acquisition; test development; reliability; collocation; language testing; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Forskningsprojektet som rapporteras i denna avhandling har två övergripande mål. Det första målet är att utveckla testinstrument avsett för avancerade svenska inlärare av engelska, som genererar reliabla och valida testpoäng kopplat till receptiv kunskap avseende engelska kollokationer som en specifik förmåga. READ MORE