Search for dissertations about: "Theoretical Philosophy"

Showing result 1 - 5 of 264 swedish dissertations containing the words Theoretical Philosophy.

 1. 1. Philosophy, Literature and the Inheritance of Language

  Author : Niklas Forsberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; Derrida; literature; philosophy; deconstruction; grammatology; structuralism; phenomenology; language; meaning; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Abstract : This dissertation investigates the extent to which philosophical assumptions are inherited when we learn language. The topic is approached through an investigation into the importance of literature in Jacques Derrida’s philosophy. READ MORE

 2. 2. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  University dissertation from Theoretical Philosophy

  Author : Kyriakos Theodoridis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; conceivability; mereological identity; ontological character; identity; possible worlds; actuality; properties; ontology; object; contingency; apriori; Metaphysical; epistemic; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den övergripande problemformuleringen i min doktorsavhandling, Kripke on Necessity: A Metaphysical Investigation, kan formuleras på följande sätt: På vilka metafysiska grunder rättfärdigar Kripke giltigheten och existensen av nödvändiga a posteriori och kontingenta a priori satser? Jag visar att Kripke-paradigmet för den metafysiska essentialismen vilar på ett fundamentalt antagande, nämligen Oberoendeaxiomet, som kan formuleras på följande vis: De metafysiska och epistemiska domänerna är distinkta och ömsesidigt oberoende. Min undersökning avser att synliggöra de logiska och ontologiska konsekvenser som följer av detta axiom med avseende på en rad Kripkeanska teser, så som: identitetsprincipen, rigid designation, nödvändiga och kontingenta egenskaper, föremålsbegreppet samt tänkbarhetsprincipen (conceivability). READ MORE

 3. 3. The Notion of That Which Depends On Us in Plotinus and Its Background

  University dissertation from Uppsala : Filosofiska institutionen

  Author : Erik Eliasson; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; ancient philosophy; Plotinus; that which depends on us; freedom; fate; Middle Platonism; Stoicism; Aristotle; Aristotle Commentators; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Abstract : The study analyzes Plotinus’ notion of eph' hēmin, that which depends on us. It surveys previous Plotinian scholarship and identifies a number of confusions due to a lack of systematic treatment of this notion as such. READ MORE

 4. 4. The felt miracle of phenomenal consciousness

  University dissertation from Department of Philosophy, Lund University

  Author : Filip Radovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; subjectivity; qualia; physicalism; phenomenal; objectivity; explanatory gap; dualism; Cognitive illusion; consciousness; Teoretisk filosofi; logik; Phenomenology; Fenomenologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar problemet hur sensoriska kvaliteter (kvalia) förhåller sig till neurala tillstånd och processer (en modern variant av det klassiska kropp-själ problemet). I avhandlingen presenteras en serie argument som avser att göra det troligt att problemen att begripa medvetandets materiella bas bottnar i en serie missförstånd och felaktiga analogier. READ MORE

 5. 5. Objects in Time : Studies of Persistence in B-time

  University dissertation from Department of Philosophy, Lund University

  Author : Tobias Hansson Wahlberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; B-time; three-dimensionalism.; stage theory; tenselessness; persistence; perdurance; mereology; four-dimensionalism; dispositions; endurance; B-theory of time; change; temporary intrinsics;

  Abstract : This thesis is about the conceptualization of persistence of physical, middle-sized objects within the theoretical framework of the revisionary ‘B-theory’ of time. According to the B-theory, time does not flow, but is an extended and inherently directed fourth dimension along which the history of the universe is ‘laid out’ once and for all. READ MORE