Search for dissertations about: "Thesis"

Showing result 1 - 5 of 70753 swedish dissertations containing the word Thesis.

 1. 1. 3D Scan Matching for Mobile Robots with Application to Mine Mapping : Licentiate Thesis

  University dissertation from Örebro University

  Author : Martin Magnusson; Örebro universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : This thesis is concerned with three-dimensional scan registration, in particular of underground mine tunnels. Registration of partial range scans is an essential part of building 3D maps, and autonomous creation of reliable maps is a first step towards autonomous mining vehicles. READ MORE

 2. 2. Occupational air pollutants and non-malignant respiratory disorders especially in miners thesis IX

  University dissertation from Umeå : Yrkes- och miljömedicin

  Author : Ulf Hedlund; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : respiratory symptoms; occupational epidemiology; mining; asthma; airway inflammation; dust; diesel exhaust; quartz; chronic bronchitis; silicosis; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Abstract : Aim. To assess associations between occupational air pollution and respiratory health, especially in miners.Background. Indications of associations between occupational exposure or social economic status and respiratory health have been found in several population-based studies. READ MORE

 3. 3. Fuzzy-similarity-based low-level image processing : licentiate thesis

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Gustav Tolt; Örebro universitet.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Reglerteknik; Automatic Control;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua

  University dissertation from Lund University, Housing Development & Management

  Author : Alfredo Stein; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban poverty; Microfinance; Social exclusion; Social housing finance; Central America; Asset accumulation; Infrastructure; Financial inclusion; Nicaragua; International donors;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att förstå de viktiga begreppsmässiga och operativa utmaningar som internationella biståndsgivare, liksom offentliga och privata institutioner, möter när man utformar och genomför alternativa former av sociala bostadsfinansiering som skall vara inkluderande för den fattiga urbana befolkningen. Avhandllingen försöker besvara tre frågor, baserat på en studie av verksamheten vid stiftelsen PRODEL i tre städer i Nicaragua: - Vilka är begränsningarna som den fattiga urbana befolkningen möter i finansieringen av det stegvisa byggandet av sin privata bostad och kollektiva tillgångar? - Hur kommer det sig att mikrofinansiering av bostäder inte alltid når de fattigaste urbana grupperna? - Hur påverkas internationella biståndsgivare och regeringar i sin politik, och lokala finansieringsinstitutioner, av motsatsförhållandet i målen att uppnå finansiell hållbarhet och ökad finansiell inkludering? För att besvara dessa frågor använder författaren ett realistiskt tillvägagångssätt liksom även en kritisk fallstudiemetodik lånad från disciplinerna statsvetenskap och historia, för att förklara trender och komplexiteter i ämnet. READ MORE

 5. 5. The Usefulness of ICT Support Systems for Thesis Courses Learners' Perspectives at Bachelor and Master Level

  University dissertation from Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Author : Naghmeh Aghaee; Stockholms universitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information and Communication Technologies ICT ; Support System; interaction; thesis; self-managed learning; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Abstract : Doing a bachelor’s or master’s degree is a journey that leads to success or attrition (dropout). Previous research show to the significance of considering learners’ perspectives and their need for information and different types of interaction. This can be done through online ICTSS (information and communication technology support systems). READ MORE