Search for dissertations about: "Tillfredsställelse med livet"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words Tillfredsställelse med livet.

 1. 1. Conceptualizing and Measuring Well-Being Using Statistical Semantics and Numerical Rating Scales

  Author : Oscar Kjell; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03-26]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Well-being; Latent semantic analysis; Statistical semantics; Satisfaction with life; Harmony in life; Välbefinnande; Harmoni i livet; Tillfredsställelse med livet; Statistisk semantik; Latent semantisk analys;

  Abstract : Hur man beskriver och eftersträvar välbefinnande är viktigt, eftersom det påverkar både forskning och samhället i stort. Denna avhandling handlar om hur välbefinnande definieras och mäts, vilket både innefattar en kritisk diskussion kring befintliga teorier om välbefinnande samt en utveckling av empiriska metoder och statistiska verktyg för att öka vår förståelse gällande hur personer uppfattar och eftersträvar välbefinnande. READ MORE

 2. 2. Hand function, Everyday Occupations and Wellbeing in Individuals with Systemic Sclerosis

  University dissertation from Department of Clinical Neuroscience, Lund University

  Author : Gunnel Sandqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; occupational therapy interventions; wellbeing; everyday occupations; Systemic sclerosis; hand function;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Aktivitet och förmågan att kunna utföra olika dagliga sysslor är central för människan och har stor betydelse för upplevelse av hälsa. I samband med sjukdom eller skada kan förmågan till aktivitet förändras, och komplexiteten i de dagliga sysslorna blir tydlig. READ MORE

 3. 3. Leisure Activities in Rheumatoid Arthritis. Associated Factors and Assessment

  University dissertation from Department of Rheumatology, Lund University

  Author : Ingegerd Wikström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leisure activities; assessments; validity; reumatologi; muskelsystem; Skelett; reliability; muscle system; rheumatoid arthritis; associated factors; predictors; quality of life; rheumatology locomotion; occupational therapy; Skeleton;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Fritidsaktiviteter bland personer med reumatoid artrit. Vad predikterar och hur mäter man? Fritidsaktiviteter ansågs redan i antikens Grekland leda till inre tillfredsställelse, mening och värde i livet. De genomfördes enbart för sin egen skull och utan tanke på belöning. READ MORE

 4. 4. Sexual health in Rheumatoid Arthritis - a physiotherapeutic approach

  University dissertation from Division of Physiotherapy

  Author : Kristina Areskoug Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sexual Health; Rheumatoid Arthritis; Physical therapy; Rehabilitation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Reumatoid artrit (RA) även kallat ledgångsreumatism, är en ledsjukdom som innebär inflammationer i kroppens leder. Sjukdomens symptom är smärta, trötthet, nedsatt fysisk kapacitet med svullna, ömma leder. Kvinnor drabbas i större utsträckning av ledgångsreumatism än män. READ MORE

 5. 5. Informal caregiving at old age. Content, coping, difficulties and satisfaction

  University dissertation from Lunds Universitet, Institutionen för omvårdnad, Box 157, 221 00 Lund

  Author : Anna Kristensson Ekwall; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontology; Gerontologi; satisfaction; coping; gender; loneliness; Elderly; informal caregivers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Av de 4278 personer äldre än 75 år som ingick i studien vårdade 18 % (n=783) någon annan person pga. dennes nedsatta hälsa. Urvalet var stratifierat. Svarsfrekvensen var i de olika åldersgrupperna 75-79; 60%, 80-84; 56%, 85-89; 48% and 90+ 42%. READ MORE