Search for dissertations about: "U-Pb"

Showing result 1 - 5 of 37 swedish dissertations containing the word U-Pb.

 1. 1. The evolution of lunar breccias U-Pb geochronology of Ca-phosphates and zircon using Secondary Ion Mass Spectrometry

  University dissertation from Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Author : Fiona Karen Thiessen; Stockholms universitet.; [2018]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Moon; impact breccias; Apollo missions; impact event; Late Heavy Bombardment; zircon; Ca-phosphates; U-Pb; SIMS; geochronology; Geology; geologi;

  Abstract : Planetary bodies in our Solar System, including the Moon, were exposed to an intense asteroid bombardment between ~4.5-3.8 Ga, shaping their surfaces and leaving visible “footprints” in the form of large impact basins. The end of this period (~4. READ MORE

 2. 2. The tectonic evolution of the western part of the Svecofennian orogen, central Sweden : Insight from U/Pb and 40Ar/39Ar geochronology at Forsmark

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Tobias Hermansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geology; Svecofennian orogen; Tectonic models; Tectonic cycles; Uplift; Cooling; Ductile deformation; Geochronology; U Pb; 40Ar 39Ar; Geologi; fysisk geografi; Petrology; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Området runt Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun, ca 80 km norr om Uppsala, valdes år 2000 ut som en av två möjliga kandidater för byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. År 2002 startade SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) en platsundersökning i området, vars syfte bland annat är att samla in tillräckligt mycket kunskap om berget och dess egenskaper, för att kunna upprätta en platsbeskrivning, samt en säkerhetsanalys. READ MORE

 3. 3. Geography and geometry of pre-Caledonian western Baltica: U-Pb geochronology and Palaeomagnetism

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Emma Rehnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Fennoscandia; correlations; Baltica; Early Palaeozoikum; palaeogeography; orthogneisses; nappes; palaeomagnetism; U-Pb geochronology; Caledonian orogen; Scandinavia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den kontinent Skandinavien idag tillhör kallas Eurasia, men den kontinent vi ser idag har inte alltid funnits. Kontinenterna var inte bara sammanfogade på andra sätt, de har också rört sig över jordens yta (de långsamma med samma hastighet som naglar växer!), i platt-tektoniska processer. READ MORE

 4. 4. New Zircon geochronological and Nd isotopic evidence for Neoproterozoic crust reworking events in the Abas terrane, Yemen

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Fitsum Girum Yeshanew; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Precambrian; Arabian Shield; magmatism; U-Pb; zircon; post-collisional magmatism; Nd isotopes; Geology; geologi;

  Abstract : The Arabian-Nubian Shield is an excellent natural laboratory to study crust formation processes during the Neoproterozoic. It is one of the largest juvenile tracts of continental crust formed during this time. It diachronously evolved between the breakup of Rodinia (c.780 Ma) and amalgamation of Gondwana (c. READ MORE

 5. 5. Geochronology of Tectonothermal Events in the Parautochthonous Eastern Segment of the Sveconorwegian (Grenvillian) Orogen, Southwestern Sweden

  University dissertation from Department of Mineralogy and Petrology, Lund University

  Author : Ulf Söderlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sveconorwegian; SW Sweden; Eastern Segment; geochronology; U-Pb; zircon; titanite; polymetamorphic; high-grade; Geology; exhumation; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Abstract : Timing of deformation and metamorphism yield important information for understanding the development of orogenic processes and correlation of mobile belts and continents. This thesis adds new geochronological data constraining the age of protoliths and events of reworking in the frontal region of the c. 1.2-0. READ MORE