Search for dissertations about: "Välbefinnande"

Showing result 1 - 5 of 98 swedish dissertations containing the word Välbefinnande.

 1. 1. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : : en litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Author : Christina Hellblom-Thibblin; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; elevhälsa; den nya ohälsan the new morbidity ; skyddsfaktorer; elevvårdsstrategier; hälsofrämjande strategier;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Conceptualizing and Measuring Well-Being Using Statistical Semantics and Numerical Rating Scales

  University dissertation from Lund University

  Author : Oscar Kjell; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03-26]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Well-being; Latent semantic analysis; Statistical semantics; Satisfaction with life; Harmony in life; Välbefinnande; Harmoni i livet; Tillfredsställelse med livet; Statistisk semantik; Latent semantisk analys;

  Abstract : Hur man beskriver och eftersträvar välbefinnande är viktigt, eftersom det påverkar både forskning och samhället i stort. Denna avhandling handlar om hur välbefinnande definieras och mäts, vilket både innefattar en kritisk diskussion kring befintliga teorier om välbefinnande samt en utveckling av empiriska metoder och statistiska verktyg för att öka vår förståelse gällande hur personer uppfattar och eftersträvar välbefinnande. READ MORE

 3. 3. The Concepts of Health, Well-being and Welfare as Applied to Animals A Philosophical Analysis of the Concepts with the Regard to the Differences Between Animals

  University dissertation from Linköping : Linköping Univeristy Electronic Press

  Author : Henrik Lerner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; Concept; concept formation; welfare; definition; health; legislation; natural behaviour; role for animals; science of animal health and welfare; veterinary medicine; well-being; begrepp; begreppsbildning; djurs roller; hälsa; lagstiftning; naturligt beteende; veterinärmedicin; välbefinnande; välfärd;

  Abstract : This thesis is an analysis of the use and definition of the concepts health, well-being and welfare within the field called “the science of animal health and welfare”. The materials used are a literature survey of the field, qualitative interviews with Swedish veterinary surgeons and a study of the concepts in legislation concerning animals in England, Germany and Sweden. READ MORE

 4. 4. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. READ MORE

 5. 5. Spatial analyses of people's experiences in urban landscapes

  University dissertation from Gävle : Gävle University Press

  Author : Karl Samuelsson; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Urban planning; social-ecological system; human wellbeing; expe-riences; affordance; ecological psychology; resilience; spatial analysis; PPGIS; Stockholm; Stadsplanering; social-ekologiska system; välbefinnande; upple-velser; miljökvalité; ekologisk psykologi; resiliens; rumslig analys; medbor-gardeltagade; Stockholm;

  Abstract : Limiting cities’ negative impact for global sustainability suggests compact city development. However, extensive and accessible urban nature is important for urban dwellers’ wellbeing. Aligning efforts to make cities locally and globally sustainable means resolving this conflict. READ MORE